Một dự án khởi nghiệp với mô hình xã hội

Tìm và thay thế màu sắc trong Word


Ví dụ với một tài liệu trong Word dài hơn 200 trang, bạn muốn tìm màu sắc trong văn bản và thay thế nó bằng một màu khác, một kiểu font khác thì chức năng tìm màu trong bộ công cụ là lựa chọn duy nhất cho bạn.

Video


Download

Tummo Utilities

Đánh giá phần mềm Tummosoft

Rated 4.3/5 based on 21 votes
0 Comments