Tích truyện Pháp cú

Size:

Version

Release:

Publish:

Download

Tập “Tích Truyện Pháp Cú” này được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch.

Bản dịch của Thiền viện Viên Chiếu

Có thể bạn sẽ thích

Tummo Dictionary Maker
Download
Google Chrome
Download
HMA! Pro VPN
Download
Pali Dictionary for Word
Download
Baidu Spark Browser
Download
Đánh vần tiếng Anh
Download
Tummo Dictionary
Download
Tummo Ghi Chú
Download
Tummo Dictionary Maker
Download
Dictionary for Office Word
Download
Tummo Spell – Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong Word
Download
Learn Pali with Dhammapada
Download