Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 1 - Nguyên âm dài /i:/


Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.
- Phát âm như i trong tiếng Việt nhưng kéo dài và nặng

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
sheepsh·ee·pʃi:ːpsơ-i-ph-
mealm·ea·l·mi:ːlm-i-l
marinem·a·r·i·n·emə'ri:ːnm-ơ-'r-i-n
sees·ee·si:ːs-i
beanb·ea·n·bi:ːnb-i-n
heelh·ee·l·hi:ːlh-i-l
peelp·ee·l·pi:ːlph-i-l
cheapch·ea·ptʃi:ːpchờ-i-ph-
seats·ea·tsi:ːts-i-t
eatea·ti:ːti-t
leekl·ee·kli:ːkl-i-k
cheekch·ee·ktʃi:ːkchờ-i-k
meatm·ea·tmi:ːtm-i-t
cheesech·ee·setʃi:ːzchờ-i-dơ-
teat·ea·ti:ːt-i
peap·ea·pi:ːph-i
threeth·r·ee·θri:ːθ-r-i
keykeyki:ːk-i
fleecef·l·ee·cefli:ːsph-l-i-s
machinem·achi·n·emə'ʃi:ːnm-ơ-'sơ-i-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu