Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 1 - Nguyên âm dài /i:/


Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.
- Phát âm như i trong tiếng Việt nhưng kéo dài và nặng

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
sheepsh·ee·pʃi:ːpsơ-i-ph-
mealm·ea·l·mi:ːlm-i-l
marinem·a·r·i·n·emə'ri:ːnm-ơ-'r-i-n
sees·ee·si:ːs-i
beanb·ea·n·bi:ːnb-i-n
heelh·ee·l·hi:ːlh-i-l
peelp·ee·l·pi:ːlph-i-l
cheapch·ea·ptʃi:ːpchờ-i-ph-
seats·ea·tsi:ːts-i-t
eatea·ti:ːti-t
leekl·ee·kli:ːkl-i-k
cheekch·ee·ktʃi:ːkchờ-i-k
meatm·ea·tmi:ːtm-i-t
cheesech·ee·setʃi:ːzchờ-i-dơ-
teat·ea·ti:ːt-i
peap·ea·pi:ːph-i
threeth·r·ee·θri:ːθ-r-i
keykeyki:ːk-i
fleecef·l·ee·cefli:ːsph-l-i-s
machinem·achi·n·emə'ʃi:ːnm-ơ-'sơ-i-n

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu