Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 27 - Phụ âm /s/


Phiên âm /s/ đọc là xờ nhanh, nhẹ, phát âm gió

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
soons·o·o·n·suːns--u--n
creasec·r·ea·sekri:ːsk-r-i-s
sistersist·e·r·'sɪstər's-i-s-t-ơ-r
pricep·r·icepraɪsph-r-ai-s
piecep·ie·cepi:ːsph-i-s
busb·u·sbʌsb-ă-s
sipsipsɪps-i-ph-
starst·a·r·stɑːrs-t-a-r
sands·a·n·dsænds-e-n-đ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu