Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 34 - Phụ âm /v/


Phiên âm/f/ đọc là "vờ" nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
favourf·a·v·ou·r·'feɪvər'ph-ây-vờ-ơ-r
oveno·v·e·n·'ʌvn'ă-vờ-n
viewv·iewvjuːvờ-j--u
heavyh·ea·v·y'hevɪ'h-e-vờ-i
movem·o·v·emuːvm--u--vờ-
vealv·ea·l·vi:ːlvờ-i-l
vinev·i·n·evaɪnvờ-ai-n
veilv·ei·l·veɪlvờ-ây-l
leavel·ea·v·eli:ːvl-i-vờ-
halvehal·v·ehɑːvh-a-vờ-
vestv·estvestvờ-e-s-t
vanv·a·n·vænvờ-e-n
votev·o·tevəʊtvờ-âu-t
volev·o·l·evəʊlvờ-âu-l

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu