Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 34 - Phụ âm /v/


Phiên âm/f/ đọc là "vờ" nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
favourf·a·v·ou·r·'feɪvər'ph-ây-vờ-ơ-r
oveno·v·e·n·'ʌvn'ă-vờ-n
viewv·iewvjuːvờ-j--u
heavyh·ea·v·y'hevɪ'h-e-vờ-i
movem·o·v·emuːvm--u--vờ-
vealv·ea·l·vi:ːlvờ-i-l
vinev·i·n·evaɪnvờ-ai-n
veilv·ei·l·veɪlvờ-ây-l
leavel·ea·v·eli:ːvl-i-vờ-
halvehal·v·ehɑːvh-a-vờ-
vestv·estvestvờ-e-s-t
vanv·a·n·vænvờ-e-n
votev·o·tevəʊtvờ-âu-t
volev·o·l·evəʊlvờ-âu-l

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu