Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 35 - Phụ âm /w/


Phiên âm/f/ đọc là "guơ" liền nhau, nhanh, gọn

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
winwi·n·wɪnw-i-n
woodw·oo·dwʊdw-u-đ
wetwetwetw-e-t
oneo·n·ewʌnw-ă-n
whenwh·e·n·wenw-e-n
queenqu·ee·n·kwi:ːnk-w-i-n
wewewi:ːw-i
wheelwh·ee·l·wi:ːlw-i-l
westwestwestw-e-s-t
winewi·n·ewaɪnw-ai-n
whalewh·a·l·eweɪlw-ây-l
walkwa·lkwɔːkw-oo-k
warmwa·r·m·wɔːmw-oo-m
wonderfulw·o·n·d·er·f·u·l·'wʌndəfəl'w-ă-n-đ-ơ-ph-ơ-l

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu