Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 35 - Phụ âm /w/


Phiên âm/f/ đọc là "guơ" liền nhau, nhanh, gọn

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
winwi·n·wɪnw-i-n
woodw·oo·dwʊdw-u-đ
wetwetwetw-e-t
oneo·n·ewʌnw-ă-n
whenwh·e·n·wenw-e-n
queenqu·ee·n·kwi:ːnk-w-i-n
wewewi:ːw-i
wheelwh·ee·l·wi:ːlw-i-l
westwestwestw-e-s-t
winewi·n·ewaɪnw-ai-n
whalewh·a·l·eweɪlw-ây-l
walkwa·lkwɔːkw-oo-k
warmwa·r·m·wɔːmw-oo-m
wonderfulw·o·n·d·er·f·u·l·'wʌndəfəl'w-ă-n-đ-ơ-ph-ơ-l

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu