Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 3 - Nguyên âm ngắn /e/


Những từ có phiên âm là /e/ được đọc như e trong tiếng Việt
Ngoại trừ: her, term, interpret

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
henhe·n·henh-e-n
menm·e·n·menm-e-n
tente·n·tent-e-n
headh·ea·dhedh-e-đ
penpe·n·penph-e-n
benbe·n·benb-e-n
pegpegpegph-e-g
bellbe·l·l·belb-e-l
chequech·equetʃekchờ-e-k
herh·e·r·h3rh-ơ-r
termt·er·m·t3mt-ơ-m
interpreti·n·t·e·r·p·r·etɪn't3prɪti-n-'t-ơ-ph-r-i-t

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu