Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 36 - Phụ âm /j/


Phiên âm/j/ đọc là "iơ" liền nhau, nối dài

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
yetyetjetj-e-t
youry·ou·r·jɔːrj-oo-r
useu·sejuːsj--u--s
useu·sejuːzj--u--dơ-
beautybea·u·ty'bjuːtɪ'b-j--u--t-i
fewf·ewfjuːph-j--u
yellowye·l·l·o·w·'jeləʊ'j-e-l-âu-
yolky·o·lkjəʊkj-âu-k
yaky·a·kjækj-e-k
yamy·a·m·jæmj-e-m
yesyesjesj-e-s
yeary·ea·r·j3rj-ơ-r
yesterdayyest·er·day'jestədɪ'j-e-s-t-ơ-đ-i

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu