Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 37 - Phụ âm /h/


Phiên âm/h/ đọc là "hơ" nhẹ, âm ngắn, gọn

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
hellohe·l·l·o·hə'ləʊh-ơ-'l-âu-
hoth·o·thɒth-o-t
wholewh·o·l·ehəʊlh-âu-l
aheadah·ea·də'hedơ-'h-e-đ
hillhi·l·l·hɪlh-i-l
heelh·ee·l·hi:ːlh-i-l
handh·a·n·dhændh-e-n-đ
holdh·o·l·dhəʊldh-âu-l-đ
hearh·ea·r·hɪərh-i-ơ-r
highhighhaɪh-ai-
husbandh·u·sba·n·d'hʌzbənd'h-ă-dơ-b-ơ-n-đ
happenh·a·ppe·n·'hæpən'h-e-p-h-ơ-n
hospitalh·o·spita·l·'hɒspɪtl'h-o-s-p-h-i-t-l
horribleh·o·r·r·ib·l·e'hɒrəbl'h-o-r-ơ-b-ồ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu