Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 37 - Phụ âm /h/


Phiên âm/h/ đọc là "hơ" nhẹ, âm ngắn, gọn

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
hellohe·l·l·o·hə'ləʊh-ơ-'l-âu-
hoth·o·thɒth-o-t
wholewh·o·l·ehəʊlh-âu-l
aheadah·ea·də'hedơ-'h-e-đ
hillhi·l·l·hɪlh-i-l
heelh·ee·l·hi:ːlh-i-l
handh·a·n·dhændh-e-n-đ
holdh·o·l·dhəʊldh-âu-l-đ
hearh·ea·r·hɪərh-i-ơ-r
highhighhaɪh-ai-
husbandh·u·sba·n·d'hʌzbənd'h-ă-dơ-b-ơ-n-đ
happenh·a·ppe·n·'hæpən'h-e-p-h-ơ-n
hospitalh·o·spita·l·'hɒspɪtl'h-o-s-p-h-i-t-l
horribleh·o·r·r·ib·l·e'hɒrəbl'h-o-r-ơ-b-ồ

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu