Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 41 - Phụ âm /n/


Phiên âm /n/ đọc là "nơ" nhẹ, âm ngắn, gọn
- Chỉ có "n" được phát âm là /n/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
nicen·icenaɪsn-ai-s
knowk·n·o·w·nəʊn-âu-
funnyf·u·n·n·y'fʌnɪ'ph-ă-n-i
suns·u·n·sʌns-ă-n
tenthte·n·th·tenθt-e-n-θ
anthema·n·th·e·m·'ænθəm'e-n-θ-ơ-m
anta·n·tænte-n-t
behindbehi·n·dbɪ'haɪndb-i-'h-ai-n-đ
pensivepe·n·si·v·e'pensɪv'ph-e-n-s-i-vờ-
tensete·n·setenst-e-n-s
henhe·n·henh-e-n
changech·a·n·getʃeɪndʒchờ-ây-n-giơ-

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu