Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 43 - Phụ âm /l/


Phiên âm /l/ đọc là lơ nhẹ, ngắn, dứt điểm
- Chỉ có "l" được phát âm là /l/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
lowl·o·w·ləʊl-âu-
linel·i·n·elaɪnl-ai-n
jellyje·l·l·y'dʒelɪ'giơ-e-l-i
tellte·l·l·telt-e-l
lifel·i·f·elaɪfl-ai-ph-
lovel·o·v·elʌvl-ă-vờ-
lecturel·ec·tu·r·e'lektʃər'l-e-k-chờ-ơ-r
littlel·itt·l·e'lɪtl'l-i-t-l
allowa·l·l·ow·ə'laʊơ-'l-ao-
alleya·l·l·ey'ælɪ'e-l-i

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu