Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 44 - Phụ âm /r/


Phiên âm /r/ đọc là "rơ" nhẹ, ngắn, dứt khoát
- Chỉ có "r" được phát âm là /r/
- Lưu ý: trong một số trường hợp "r" không được phát âm và nó được gọi là "phụ âm câm"
Ex: depart, afternoon

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
redr·edredr-e-đ
rarer·a·r·e·reərr-e-ơ-r
rightr·ightraɪtr-ai-t
wrongw·r·o·ng·rɒŋr-o-ng-
sorrys·o·r·r·y'sɒrɪ's-o-r-i
arrangea·r·r·a·n·geə'reɪndʒơ-'r-ây-n-giơ-
roadr·o·a·drəʊdr-âu-đ
fryf·r·yfraɪph-r-ai-
grassg·r·assgrɑːsg-r-a-s
raiser·ai·sereɪzr-ây-dơ-
crackc·r·a·ckkrækk-r-e-k

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu