Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm
Ngoại lệ: Đa số các từ có nhóm ea đọc là /i:/, trừ vài từ thông dụng sau đây: break, breakfast, great, measure, pleasure, dead, head, breath, ready, heavy, leather

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
beachb·ea·ch·bi:ːtʃb-i-chờ-
beadb·ea·dbi:ːdb-i-đ
beatb·ea·tbi:ːtb-i-t
bleachb·l·ea·ch·bli:ːtʃb-ồ-i-chờ-
breatheb·r·ea·thebri:ːðb-r-i-đ
cheatch·ea·ttʃi:ːtchờ-i-t
cleanc·l·ea·n·kli:ːnk-l-i-n
creamc·r·ea·m·kri:ːmk-r-i-m
creaturec·r·ea·tu·r·e'kri:ːtʃər'k-r-i-chờ-ơ-r
deald·ea·l·di:ːlđ-i-l
dreamd·r·ea·m·dri:ːmđ-r-i-m
eachea·ch·i:ːtʃi-chờ-
easyea·sy'i:ːzɪ'i-dơ-i
eatea·ti:ːti-t
featuref·ea·tu·r·e'fi:ːtʃər'ph-i-chờ-ơ-r
healh·ea·l·hi:ːlh-i-l

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu