Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 6 - Nguyên âm dài /ɑː/


Phiên âm /ɑ:/ được đọ là "aa" nhưng dài, nặng, nhấn mạnh

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
barb·a·r·bɑːrb-a-r
guardgu·ar·dgɑːdg-a-đ
hearthe·ar·thɑːth-a-t
fatherf·ath·e·r·'fɑːðər'ph-a-đ-ơ-r
startst·ar·tstɑːts-t-a-t
hardh·ar·dhɑːdh-a-đ
carpc·ar·pkɑːpk-a-ph-
cartc·ar·tkɑːtk-a-t
barnb·ar·n·bɑːnb-a-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu