Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 7 - Nguyên âm ngắn /ɒ/


Phiêm âm /ɒ/ được đọc là o như tiếng Việt nhưng nhanh, dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
shotsh·o·tʃɒtsơ-o-t
lockl·o·cklɒkl-o-k
cotc·o·tkɒtk-o-t
potp·o·tpɒtph-o-t
shocksh·o·ckʃɒksơ-o-k
topt·o·ptɒpt-o-ph-
boxb·o·xbɒksb-o-k-s
blockb·l·o·ckblɒkb-ồ-o-k
bodyb·o·dy'bɒdɪ'b-o-đ-i
lotl·o·tlɒtl-o-t
oddo·ddɒdo-đ
hoph·o·phɒph-o-p-h
commac·o·m·m·a'kɒmə'k-o-m-ơ
robr·o·brɒbr-o-b

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu