Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 7 - Nguyên âm ngắn /ɒ/


Phiêm âm /ɒ/ được đọc là o như tiếng Việt nhưng nhanh, dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
shotsh·o·tʃɒtsơ-o-t
lockl·o·cklɒkl-o-k
cotc·o·tkɒtk-o-t
potp·o·tpɒtph-o-t
shocksh·o·ckʃɒksơ-o-k
topt·o·ptɒpt-o-ph-
boxb·o·xbɒksb-o-k-s
blockb·l·o·ckblɒkb-ồ-o-k
bodyb·o·dy'bɒdɪ'b-o-đ-i
lotl·o·tlɒtl-o-t
oddo·ddɒdo-đ
hoph·o·phɒph-o-p-h
commac·o·m·m·a'kɒmə'k-o-m-ơ
robr·o·brɒbr-o-b

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu