Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
bebebi:ːb-i
shesheʃi:ːsơ-i
wewewi:ːw-i
evile·v·i·l·'i:ːvl'i-vờ-l
secretsec·r·et'si:ːkrɪt's-i-k-r-i-t
secretivesec·r·eti·v·e'si:ːkrətɪv's-i-k-r-ơ-t-i-vờ-

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu