Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 9 - Nguyên âm ngắn /ʊ/


Phiên âm /ʊ/ đọc như u tiếng Việt, ngắn và dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
putputpʊtph-u-t
putp·u·tpʌtph-ă-t
cookc·oo·kkʊkk-u-k
goodg·oo·dgʊdg-u-đ
lookl·oo·klʊkl-u-k
rookr·oo·krʊkr-u-k
bookb·oo·kbʊkb-u-k
wouldw·ou·ldwʊdw-u-đ
couldc·ou·ldkʊdk-u-đ
womanwo·m·a·n·'wʊmən'w-u-m-ơ-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu