Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 10 - Nguyên âm dài /u:/


Phiên âm /u:/ đọc như uu tiếng Việt; dài, nặng, mạnh

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
youy·o·u·juːj--u
toot·o·o·tuːt--u
shoesh·o·eʃuːsơ--u
blueb·l·u·ebluːb-ồ--u
LukeL·u·keluːkl--u--k
foolf·o·o·l·fuːlph--u--l
poolp·o·o·l·puːlph--u--l
foodf·o·o·dfuːdph--u--đ
glueg·l·u·egluːg-l--u
choosech·o·o·setʃuːzchờ--u--dơ-
hooph·o·o·phuːph--u--p-h
bootb·o·o·tbuːtb--u--t
cootc·o·o·tkuːtk--u--t

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu