Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.4 - Nhóm các từ “e-e”
Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được phát âm như "i" trong tiếng Việt;


Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
evene·v·e·n·'i:ːvn'i-vờ-n
eveninge·v·e·n·i·n·g·'i:ːvnɪŋ'i-vờ-n-i-ng-
completeco·m·p·l·etekəm'pli:ːtk-ơ-m-'ph-l-i-t

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu