Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 11 - Nguyên âm dài /ɜ:/


Phiên âm /ɜ:/ đọc là ơơ dài, nặng, nhấn mạnh

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
birdb·ir·db3db-ơ-đ
wordw·or·dw3dw-ơ-đ
burstb·ur·stb3stb-ơ-s-t
furf·u·r·f3rph-ơ-r
burdenb·ur·de·n·'b3dn'b-ơ-đ-n
herdh·er·dh3dh-ơ-đ
worldw·or·l·dw3ldw-ơ-l-đ
werew·e·r·ew3rw-ơ-r
colonelco·l·o·n·e·l·'k3nl'k-ơ-n-l
courtesyco·ur·tesy'k3təsɪ'k-ơ-t-ơ-s-i
curlc·ur·l·k3lk-ơ-l

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu