Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 12 - Nguyên âm ngắn /ə/


Phiên âm /ə/ đọc là ơ bình thường trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
banalba·n·a·l·bə'nɑːlb-ơ-'n-a-l
letterl·ett·e·r·'letər'l-e-t-ơ-r
calendarc·a·l·e·n·d·a·r·'kælɪndər'k-e-l-i-n-đ-ơ-r
picturepic·tu·r·e'pɪktʃər'ph-i-k-chờ-ơ-r
figuref·ig·u·r·e'fɪgər'ph-i-g-ơ-r

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu