Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 14 - Nguyên âm đôi /aɪ/


Phiên âm /aɪ/ đọc là "ai" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
whilewh·i·l·ewaɪlw-ai-l
ricer·iceraɪsr-ai-s
finef·i·n·efaɪnph-ai-n
behindbehi·n·dbɪ'haɪndb-i-'h-ai-n-đ
childch·i·l·dtʃaɪldchờ-ai-l-đ
nicen·icenaɪsn-ai-s
kindki·n·dkaɪndk-ai-n-đ
mindm·i·n·dmaɪndm-ai-n-đ
silentsi·l·e·n·t'saɪlənt's-ai-l-ơ-n-t
guideg·ui·degaɪdg-ai-đ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu