Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 19 - Nguyên âm đôi /eə/


Phiên âm /eə/ đọc là eơ liền nhau, nhanh, ơ hơi câm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
airai·r·eəre-ơ-r
bearb·ea·r·beərb-e-ơ-r
pairp·ai·r·peərph-e-ơ-r
chairch·ai·r·tʃeərchờ-e-ơ-r
squares·qu·a·r·e·skweərs-k-w-e-ơ-r
hereh·e·r·ehɪərh-i-ơ-r
upstairsu·pst·air·s\.ʌp'steəză-ph-'s-t-e-ơ-dơ-
carec·a·r·e·keərk-e-ơ-r
wearw·ea·r·weərw-e-ơ-r
theirth·ei·r·ðeərđ-e-ơ-r
hairh·ai·r·heərh-e-ơ-r

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu