Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 19 - Nguyên âm đôi /eə/


Phiên âm /eə/ đọc là eơ liền nhau, nhanh, ơ hơi câm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
airai·r·eəre-ơ-r
bearb·ea·r·beərb-e-ơ-r
pairp·ai·r·peərph-e-ơ-r
chairch·ai·r·tʃeərchờ-e-ơ-r
squares·qu·a·r·e·skweərs-k-w-e-ơ-r
hereh·e·r·ehɪərh-i-ơ-r
upstairsu·pst·air·s\.ʌp'steəză-ph-'s-t-e-ơ-dơ-
carec·a·r·e·keərk-e-ơ-r
wearw·ea·r·weərw-e-ơ-r
theirth·ei·r·ðeərđ-e-ơ-r
hairh·ai·r·heərh-e-ơ-r

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu