Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 2 - Nguyên âm ngắn /ɪ/


Những từ có phiên âm là /i/ được đọc như i trong tiếng Việt
Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
himhi·m·hɪmh-i-m
hymnhy·m·nhɪmh-i-m
sinsi·n·sɪns-i-n
shipshipʃɪpsơ-i-ph-
binbi·n·bɪnb-i-n
ititɪti-t
sitsitsɪts-i-t
lickl·icklɪkl-i-k
chickch·icktʃɪkchờ-i-k

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu