Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 20 - Nguyên âm đôi /ʊə/


Phiên âm /ʊə/ đọc là uơ hoặc ua trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
truert·r·u·e·r·'trʊər't-r-uơ-r
sewersew·e·r·'səʊər's-ơ-uơ-r
sewersew·e·r·'sjʊər's-j-uơ-r
bluerb·l·u·e·r·'blʊər'b-ồ-uơ-r
doerdo·e·r·'dʊər'đ-uơ-r
tourt·ou·r·tʊərt-uơ-r
poorp·oo·r·pʊərph-uơ-r
juryj·u·r·y'dʒʊərɪ'giơ-uơ-r-i
curec·u·r·ekjʊərk-j-uơ-r
tourismt·ou·r·is·m·'tʊərɪzəm't-uơ-r-i-dơ-ơ-m

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu