Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 20 - Nguyên âm đôi /ʊə/


Phiên âm /ʊə/ đọc là uơ hoặc ua trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
truert·r·u·e·r·'trʊər't-r-uơ-r
sewersew·e·r·'səʊər's-ơ-uơ-r
sewersew·e·r·'sjʊər's-j-uơ-r
bluerb·l·u·e·r·'blʊər'b-ồ-uơ-r
doerdo·e·r·'dʊər'đ-uơ-r
tourt·ou·r·tʊərt-uơ-r
poorp·oo·r·pʊərph-uơ-r
juryj·u·r·y'dʒʊərɪ'giơ-uơ-r-i
curec·u·r·ekjʊərk-j-uơ-r
tourismt·ou·r·is·m·'tʊərɪzəm't-uơ-r-i-dơ-ơ-m

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu