Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 22 - Phụ âm /b/


Chỉ có phụ âm "b" được phát âm là /b/. Đọc là bờ nhanh, dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
bowb·o·w·bəʊb-âu-
bowb·ow·baʊb-ao-
backb·a·ckbækb-e-k
babybaby'beɪbɪ'b-ây-b-i
jobj·o·bdʒɒbgiơ-o-b
bullbu·l·l·bʊlb-u-l
bedbedbedb-e-đ
batb·a·tbætb-e-t
beerb·e·e·r·bɪərb-i-ơ-r
byebyebaɪb-ai-
betterbett·e·r·'betər'b-e-t-ơ-r
birthdayb·ir·th·d·ay·'b3θdeɪ'b-ơ-θ-đ-ây-
aboutab·ou·tə'baʊtơ-'b-ao-t
beautifulbea·u·ti·f·u·l·'bjuːtɪfəl'b-j--u--t-i-ph-ơ-l
butterflyb·u·tt·er·f·l·y'bʌtəflaɪ'b-ă-t-ơ-ph-l-ai-
bodyb·o·dy'bɒdɪ'b-o-đ-i
blueb·l·u·ebluːb-ồ--u
brownb·r·ow·n·braʊnb-r-ao-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu