Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 22 - Phụ âm /b/


Chỉ có phụ âm "b" được phát âm là /b/. Đọc là bờ nhanh, dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
bowb·o·w·bəʊb-âu-
bowb·ow·baʊb-ao-
backb·a·ckbækb-e-k
babybaby'beɪbɪ'b-ây-b-i
jobj·o·bdʒɒbgiơ-o-b
bullbu·l·l·bʊlb-u-l
bedbedbedb-e-đ
batb·a·tbætb-e-t
beerb·e·e·r·bɪərb-i-ơ-r
byebyebaɪb-ai-
betterbett·e·r·'betər'b-e-t-ơ-r
birthdayb·ir·th·d·ay·'b3θdeɪ'b-ơ-θ-đ-ây-
aboutab·ou·tə'baʊtơ-'b-ao-t
beautifulbea·u·ti·f·u·l·'bjuːtɪfəl'b-j--u--t-i-ph-ơ-l
butterflyb·u·tt·er·f·l·y'bʌtəflaɪ'b-ă-t-ơ-ph-l-ai-
bodyb·o·dy'bɒdɪ'b-o-đ-i
blueb·l·u·ebluːb-ồ--u
brownb·r·ow·n·braʊnb-r-ao-n

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu