Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 23 - Phụ âm /t/


Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/. Đọc là thờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
topt·o·ptɒpt-o-ph-
tente·n·tent-e-n
steakst·ea·ksteɪks-t-ây-k
tomatot·o·m·at·o·tə'mɑːtəʊt-ơ-'m-a-t-âu-
tenniste·n·n·is'tenɪs't-e-n-i-s
photoph·o·t·o·'fəʊtəʊ'ph-âu-t-âu-
telephonete·l·e·ph·o·n·e'telɪfəʊn't-e-l-i-ph-âu-n
upstairsu·pst·air·s\.ʌp'steəză-ph-'s-t-e-ơ-dơ-
studentst·u·de·n·t'stjuːdnt's-t-j--u--đ-n-t
potatop·o·tat·o·pə'teɪtəʊph-ơ-'t-ây-t-âu-
toyt·oy·tɔɪt-oi-
teat·ea·ti:ːt-i
tighttighttaɪtt-ai-t
buttonb·u·tt·o·n·'bʌtn'b-ă-t-n
townt·ow·n·taʊnt-ao-n
timeti·m·etaɪmt-ai-m
ticketticket'tɪkɪt't-i-k-i-t
titletit·l·e'taɪtl't-ai-t-l

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu