Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 23 - Phụ âm /t/


Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/. Đọc là thờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
topt·o·ptɒpt-o-ph-
tente·n·tent-e-n
steakst·ea·ksteɪks-t-ây-k
tomatot·o·m·at·o·tə'mɑːtəʊt-ơ-'m-a-t-âu-
tenniste·n·n·is'tenɪs't-e-n-i-s
photoph·o·t·o·'fəʊtəʊ'ph-âu-t-âu-
telephonete·l·e·ph·o·n·e'telɪfəʊn't-e-l-i-ph-âu-n
upstairsu·pst·air·s\.ʌp'steəză-ph-'s-t-e-ơ-dơ-
studentst·u·de·n·t'stjuːdnt's-t-j--u--đ-n-t
potatop·o·tat·o·pə'teɪtəʊph-ơ-'t-ây-t-âu-
toyt·oy·tɔɪt-oi-
teat·ea·ti:ːt-i
tighttighttaɪtt-ai-t
buttonb·u·tt·o·n·'bʌtn'b-ă-t-n
townt·ow·n·taʊnt-ao-n
timeti·m·etaɪmt-ai-m
ticketticket'tɪkɪt't-i-k-i-t
titletit·l·e'taɪtl't-ai-t-l

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu