Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 24 - Phụ âm /d/


Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/. Đọc là đờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
dayd·ay·deɪđ-ây-
ladderl·a·dd·e·r·'lædər'l-e-đ-ơ-r
oddo·ddɒdo-đ
died·ie·daɪđ-ai-
downd·ow·n·daʊnđ-ao-n
dimdi·m·dɪmđ-i-m
doordo·o·r·dɔːrđ-oo-r
dartd·ar·tdɑːtđ-a-t
cardc·ar·dkɑːdk-a-đ
rider·i·d·eraɪdr-ai-đ
draind·r·ai·n·dreɪnđ-r-ây-n
drinkd·r·i·nk·drɪŋkđ-r-i-ng-k
dod·o·dəʊđ-âu-
dod·o·duːđ--u
dated·a·t·e·deɪtđ-ây-t
darlingd·ar·l·i·ng·'dɑːlɪŋ'đ-a-l-i-ng-
decidedeci·d·edɪ'saɪdđ-i-'s-ai-đ
danceda·n·cedɑːnsđ-a-n-s
damaged·a·m·a·ge'dæmɪdʒ'đ-e-m-i-giơ-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu