Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 24 - Phụ âm /d/


Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/. Đọc là đờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
dayd·ay·deɪđ-ây-
ladderl·a·dd·e·r·'lædər'l-e-đ-ơ-r
oddo·ddɒdo-đ
died·ie·daɪđ-ai-
downd·ow·n·daʊnđ-ao-n
dimdi·m·dɪmđ-i-m
doordo·o·r·dɔːrđ-oo-r
dartd·ar·tdɑːtđ-a-t
cardc·ar·dkɑːdk-a-đ
rider·i·d·eraɪdr-ai-đ
draind·r·ai·n·dreɪnđ-r-ây-n
drinkd·r·i·nk·drɪŋkđ-r-i-ng-k
dod·o·dəʊđ-âu-
dod·o·duːđ--u
dated·a·t·e·deɪtđ-ây-t
darlingd·ar·l·i·ng·'dɑːlɪŋ'đ-a-l-i-ng-
decidedeci·d·edɪ'saɪdđ-i-'s-ai-đ
danceda·n·cedɑːnsđ-a-n-s
damaged·a·m·a·ge'dæmɪdʒ'đ-e-m-i-giơ-

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu