Blog & News

Bài viết tin tức mới nhất về chủ đề công nghệ dành cho độc giả.

Tummo Writer

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn… thì hãy nên sử dụng Tummo Writer. Tummo Writer là phần mềm hỗ...

Read more

Pali Dictionary for Android

Find definitions for Pali words, study grammar and pick up new vocabulary with Pali Dictionary. Look up a definitions and thesaurus synonyms with a touch! Pali Dictionary’s word search covers...

Read more

Tích truyện Pháp cú

Tập “Tích Truyện Pháp Cú” này được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác...

Read more

Pali Keyboard for Android

Now you can send emails, post Facebook updates and send messages on Whatsapp in Pali using the Pali Keyboard. Pali Keyboard is a standard QWERTY keyboard layout with Pali diacritics...

Read more