Utilities

Quá trình làm việc trên máy tính đôi khi gặp phải trường hợp các công việc có tính chất lặp đi lặp lại, với hoàn cảnh như thế các công cụ tiện ích nhỏ sẽ vô cùng hữu ích đối với bạn.