Pali keyboard

Pali Keyboard

✔ Publish: Tummosoftware

Pali Keyboard là ứng dụng trợ giúp cho Phật tử Nam Tông gõ tiếng Pali trên các ứng dụng Android;

Hãy tải ứng dụng Pali Keyboard từ Google Play

Chi tiết