Từ điển Việt Anh online

tiếng Anh là gì?

English (United States): English (Great Britain):