Từ điển Việt Anh online

a dua tiếng Anh là gì?

a dua nghĩa tiếng Anh


[a dua]
 to ape; to imitate
 A dua theo lối ăn mặc lố lăng
 To ape others' eccentric style of dress
 A dua theo ai
 To take a leaf out of somebody's book

ape


US UK

[eip]
danh từ
 khỉ không đuôi, khỉ hình người
 người hay bắt chước
 to play (act) the ape
 bắt chước
ngoại động từ
 bắt chước, nhại
 to go ape
 bắt đầu đối xử điên rồ