Từ điển Việt Anh online

a hoàn tiếng Anh là gì?

a hoàn nghĩa tiếng Anh


[a hoàn]
 abigail; maidservant; lady-in-waiting

abigail


US UK

['æbigeil]
danh từ
 thị tỳ, nữ tỳ