Từ điển Việt Anh online

a hoàn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[a hoàn]
 abigail; maidservant; lady-in-waiting