Từ điển Việt Anh online

a phiến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[a phiến]
 xem nha phiến