Từ điển Việt Anh online

ai đời tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ai đời]
khẩu ngữ
 fancy
 ai đời tờ báo lá cải như thế mà cô ta vẫn đọc
 fancy her reading such a rag!