Từ điển Việt Anh online

ai đời tiếng Anh là gì?

ai đời nghĩa tiếng Anh


[ai đời]
khẩu ngữ
 fancy
 ai đời tờ báo lá cải như thế mà cô ta vẫn đọc
 fancy her reading such a rag!

khẩu ngữ


US UK