Từ điển Việt Anh online

ai điếu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ai điếu]
danh từ
 condolence; last homage