Từ điển Việt Anh online

ai điếu tiếng Anh là gì?

ai điếu nghĩa tiếng Anh


[ai điếu]
danh từ
 condolence; last homage

danh từ


US UK