Từ điển Việt Anh online

ai dè tiếng Anh là gì?

ai dè nghĩa tiếng Anh


[ai dè]
 unexpectedly; astonishingly; amazingly

unexpectedly


US UK

[,ʌniks'pektidli]
phó từ
 bất ngờ, thình lình, đột xuất; gây ngạc nhiên