Từ điển Việt Anh online

ai oán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ai oán]
tính từ
 plaintive; plangent; mournful; wailful
 giọng nói ai oán
 plaintive voice