Từ điển Việt Anh online

am tường tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[am tường]
 như am hiểu